Firma i4f zajišťuje konzultace a poskytuje tyto služby:

–  dopravně inženýrské výpočty – kapacitní posouzení komunikací a všech typů křižovatek
–  dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení
–  spolupráci při pořizování územních plánů a generelů dopravy
–  pořizování pasportů dopravního značení pro města a obce
–  modelování dopravního zatížení stávající dopravní sítě vč. možností zahrnutí budoucích dopravních řešení
–  pomoc při přípravě žádostí o dotace na projekty v České republice i v rámci EU
–  podporu při zavádění prvků inteligentních dopravních systémů
–  oponentní posudky